«Byen ved vandet» er vinneren

Byen ved vandet

«Byen ved vandet» er vinneren av arkitektkonkurransen for utviklingen av Huntonstranda.

Fredag 15. juni ble det klart hvilket av de tilsammen 29 ulike arkitektforslag som gikk av med seieren. Juryen hadde plukket ut fire forslag som alle ble premiert. På tredjeplass kom «Mere kant, mere liv». Premien var 200.000 kroner. Andreplassen ble delt mellom «Svaneredet» og «Hunton kanalby». De fikk begge 250.000 kroner. Vinneren ble «Byen ved vandet» og arkitektfirmaet Urban Power – arcitecture and urban transformation fra København kunne dermed motta 800.000 kroner. I tillegg fikk åtte forslag hederlig omtale.

Dette sier juryen

 • Meget tydelig og godt overordnet plangrep.
 • Robust kvartalsstruktur for boliger.
 • Boligkvartalene gjennomskjæres av et diagonalt gangstrøk som gir en kontinuerlig forbindelse fra Gjøvik sentrum til Huntonstranda, til Mjøsas strandkant og til småbåthavnen i Fredvika.
 • Tyngre bebyggelse legges som buffer mot RV4 og jernbane.
 • Kvartalene er fleksible for tilpasninger for ulike høyder, boligformer og behov for sol og utsikt.
 • Strandlinjen får en dypere vik midt på Huntonstranda (bading/rekreasjon). Dette blir et tydelig midtpunkt i området – et svært vellykket grep som overbeviser visuelt, fysisk og strategisk som kopling mellom den historiske og den nye byen. Muliggjør utfylling av Mjøsa sør og nord for vika.
 • Det sentrale gangstrøket samler aktiviteter og fellesfunksjoner som vil gi en urban intensitet. Skaper et tydelig skille mellom gående og kjørende.
 • Kulturhusets plasserings (på nordsiden av elva) forsterker den kulturelle aksen langs elva med sentrum.
 • Gode løsninger for bruk av grøntarealer som endrer seg med sesongene og ulike vannstander.
 • Gjennomførbart og realistisk forslag.
 • Setter av bred nok sone som rekreasjonsområde for allmennheten.
 • Forsterker kvalitetene i strandsonen ved å balansere «uprogrammert natur» med et parkprogram med brygger, sjøhus, speiderhus, med mer langs stranden.

Her kan du lese juryens begrunnelse

Bakgrunnen for konkurransen

Gjøvik kommune har kjøpt deler av Huntonstranda for å frigjøre området fra industrivirksomhet. Sammen med de private grunneierne på naboeiendommene, ønsker kommunen å tilrettelegge for en gjennomgripende transformasjon av et område ved Mjøsa til en ny og levende del av Gjøvik sentrum. Huntonstranda, Fredevika og områdene nord for Hunnselva, ligger sentralt i Gjøvik byområde og har potensiale til å knytte byen langt sterkere til Mjøsa enn tilfellet er i dag. Beliggenheten gjør området attraktivt for utvikling til bolig, næring inkludert hotell, tjenesteyting, kultur og allmennyttige formål. Utbyggingskapasiteten er betydelig sett ut i fra størrelsen på Gjøvik by og området vil over tid kunne gi et nytt tyngdepunkt i sentrum.  Gjøvik kommune har høye ambisjoner om å vektlegge klima, miljø og bærekraft i sine utviklings-arbeider. Disse verdiene vil veie tungt ved valg av utviklingskonsept.